ALGEMENE VOORWAARDEN (PRIVE)CHAUFFEURSDIENSTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EASY WAY BV GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE BREDA ONDER NUMMER 2062

artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.

1.2 Wij/ons/Easy Way BV: de gebruikers van deze algemene voorwaarden

1.3 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

1.4 De studentchauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig ingeschreven staat bij Easy Way.

1.5 Werkzaamheden: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het tot stand komen van een vervoersovereenkomst met alle voorkomende aspecten in de ruimste zin van het woord.

1.6 Uur: het totaal van reistijd en wachttijd, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

1.7 Rijtijd: de werkelijke duur van een rit, waarbij de studentchauffeur per vier uur onafgebroken rijden aanspraak kan maken op een rusttijd van een kwartier. Wachttijd: de tijd die een studentchauffeur wachtend ten behoeve van de opdrachtgever doorbrengt.

artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door ons.

2.2 Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met ons. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

artikel 3 OFFERTES

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

artikel 4 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING

4.1 Wij zijn geheel vrij in de keuze van de studentchauffeur.

4.2 Klachten dienen binnen 8 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk bij ons te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet door ons in behandeling genomen.

artikel 5 BEVESTIGING

5.1 De opdrachtgever is aan een schriftelijke bevestiging onzerzijds gebonden, indien door hem niet binnen drie werkdagen na ontvangst de juistheid van de inhoud van die bevestiging is gemotiveerd

5.2 Eventuele aanvullingen of wijzigingen op een bestaande overeenkomst zijn voor ons slechts bindend indien en voor zover wij deze schriftelijk hebben bevestigd.

artikel 6 ANNULERING

6.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen rit te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk drie uur voor de afgesproken tijd. Indien niet tijdig wordt geannuleerd heeft Easy Way het recht om aan de opdrachtgever een bedrag van tenminste € 55,00 in rekening te brengen aan gemaakte kantoorkosten.
2
artikel 7 ZEKERHEID

7.1 Wij hebben het recht om bij het aangaan van de overeenkomst afdoende zekerheid te verlangen. Voorts hebben wij het recht om tijdens het uitvoeren van de overeenkomst dergelijke (aanvullende) zekerheid te verlangen, indien wij aanwijzingen verkrijgen omtrent een zodanig(e) (verminderde) kredietwaardigheid van de opdrachtgever dat wij redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mogen twijfelen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet aan een van zijn betalingsverplichtingen voldoet. Onverminderd onze overige rechten hebben wij –indien de opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, niet de verlangde zekerheid stelt- of overigens jegens ons tekortschiet, in ieder geval het recht om de uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten en na voorafgaande ingebrekestelling, schriftelijk de betreffende overeenkomst, alsmede alle overige, nog niet afgewikkelde overeenkomsten, schriftelijk te ontbinden.

artikel 8 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

8.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventueel andere door de overheid te heffen rechten of belastingen. In rekening worden gebracht de uren door de studentchauffeur chaufferend (=rijtijd), c.q. wachtend (=wachttijd) ten behoeve van de opdrachtgever, doorgebracht, waarbij naar boven afgerond wordt op één vierde uur. 8.2 Voor avond- nacht- en weekendritten wordt geen toeslag geheven met uitzondering van de situatie als omschreven in artikel 8.10

8.3 Per opdracht worden er minimaal drie uren in rekening gebracht. 8.4 Indien het startadres afwijkend is van het eindadres, worden de reis uren retour naar het startadres in rekening gebracht. 8.5 Noodzakelijkerwijs te maken kosten voor overnachtingen komen voor rekening van de opdrachtgever. Een overnachting wordt niet bij de rij- of wachttijd opgeteld en zal minimaal 8 uur bedragen. 8.6 Telkens indien de overeengekomen dan wel reëel door de studentchauffeur gewerkte rij- en wachttijd een totaal van acht uur overschrijdt, wordt ten behoeve van de studentchauffeur een bedrag aan maaltijdvergoeding bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Hiermee is maximaal gemoeid een bedrag van € 12,50 per maaltijd. 8.7 Parkeerkosten, tolgelden en brandstofkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever en dienen onmiddellijk ter plaatse voldaan te worden. 8.8 Indien wij aan de opdrachtgever slechts een chauffeur ter beschikking stellen geldt dat wij naast de in artikel 8.1 genoemde prijzen de volgende bedragen in rekening brengen. Voorrijkosten: De voorrijkosten zijn afhankelijk van tijdstip, start- en eindadres. VK1 is voorrijkosten op basis van openbaar vervoersmogelijkheden, VK2 is voorrijkosten op basis van beperkte openbaar vervoersmogelijkheden en VK3 is voorrijkosten op basis van géén openbaar vervoersmogelijkheden. Reiskosten: Al onze studentchauffeurs zijn in het bezit van een OV-chipkaart. Met deze kaart kunnen ze gratis of met 40% korting gebruik maken van het openbaar vervoer. Op momenten dat de studentchauffeur niet of niet volledig gebruik kan maken van de OV-kaart zullen de extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. Bij de berekening van voorrijkosten en/of reiskosten gaan we uit van de standplaatsen: Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zwolle. 8.9 Easy Way zal zoveel mogelijk de opdrachtgever tijdig er van op de hoogte stellen dat hij dergelijke voorrijkosten en/of reiskosten dient te vergoeden, zonder dat het achterwege laten daarvan aan Easy Way kan worden tegengeworpen. Het minimale bedrag van de voorrijkosten in Nederland, beloopt een bedrag van € 5,00 per reservering en het maximum bedrag is € 50,- 8.10 Voor reserveringen met een starttijd tussen 24:00 en 06:00 uur hanteren wij een rittoeslag van € 25,00 per reservering en voor reserveringen op erkende feestdagen hanteren wij een toeslag van 100% op het uurtarief. 8.11 Na de aanbieding of na het tot stand komen van de overeenkomst ingevoerde of verhoogde belastingen, heffingen en andere lasten, brengen wij aan de wederpartij in rekening. 8.12 Voor reserveringen waarvan de dag van reserveren tevens de dag is waarop de rit zal aanvangen, hanteren wij een laatboek toeslag van € 25,00 8.13 Voor de thuisbrengservice.nl, de afterdinnerservice.nl, de aftergolfservice.nl, de chateauxchauffeurservice.nl en de relais-thuisbrengservice.nl gelden andere tarieven en voorwaarden. Deze staan duidelijk beschreven op de betreffende websites.
3
artikel 9 FACTURERING OP BASIS VAN TIJDVERANTWOORDINGSBRIEFJES 9.1 Wij factureren op basis van de door de studentchauffeur aan ons opgedane opgave van de bestede uren in rij- en wachttijd. Ter voorkoming van meningsverschillen zal de studentchauffeur aan de opdrachtgever een verantwoording van het aantal bestede uren ter ondertekening aanbieden. In het geval van een verschil in opgave door de studentchauffeur en de opdrachtgever factureren wij op basis van de door de studentchauffeur aan ons gedane opgave en is opdrachtgever de aldus vastgestelde prijs verschuldigd. De bewijslast dat de bestede tijd afwijkt van de opgave door de studentchauffeur berust bij de opdrachtgever.

artikel 10 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

10.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

10.2 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden gelden slechts bij benadering. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval van niet tijdige prestatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

artikel 11 BETALING

11.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden, indien de opdrachtgever consument is: voorzover wettelijk mogelijk zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting- binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd wordt vanaf de vervaldatum naar rato van 1% per maand, of gedeelte daarvan.

11.2 De door de opdrachtgever of derden te verrichten betalingen wordt het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de telkens oudste factuur. Dit geldt ook indien de opdrachtgever een andere wijze van toekenning aangeeft.

11.3 Uitsluitend betalingen aan ons werken bevrijdend. Betalingen aan studentchauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.

11.4 Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de opdrachtgever, -indien wij een opeisbare prestatie van de opdrachtgever te vorderen hebben, en de opdrachtgever die prestatie niet verricht, en wij rechtsbijstand inroepen-, een vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door onze raadsman voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, voorzover redelijk, te vermeerderen met de door de raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Terzake de buitengerechtelijke kosten gelden als minimum de algemeen aanvaarde minimum tarieven –zonodig met inachtneming van het betreffende rapport: “voorwerk”- terwijl terzake de gerechtelijke kosten als minimum geldt de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.

artikel 12 ONTBINDING

12.1 Iedere vordering van ons op de opdrachtgever is terstond opeisbaar na voltooiing van de werkzaamheden. Wij hebben het recht om, indien opdrachtgever niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, en na ingebrekestelling, de betreffende overeenkomst alsmede de overige door hem met ons gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Deze rechten hebben wij ook indien de opdrachtgever:

1. in staat van faillissement is verklaard of zulks is verzocht;

2. al dan niet voorlopige surséance van betaling heeft verkregen of zulks is verzocht;

3. de toepassing van de (voorlopige) schuldsanering verkrijgt

4. zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt, waaronder ingeval van een vennootschap is inbegrepen de overdracht van (een gedeelte van) het aandelenkapitaal;

5. een voor zijn onderneming benodigde vergunning, ontheffing of inschrijving verliest;

6. wordt geconfronteerd met beslagen, ongeacht de aard;

7. overlijdt of een begin maakt met de gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn onderneming en/of vermogen; 8. onherroepelijk wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf of een geldboete op grond van de Wet Economische Delicten.

4
artikel 13 VERZEKERINGEN

13.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de overeenkomst in stand te houden.

13.2 Voor opdrachtgever heeft Easy Way een Schadeverzekering Inzittenden afgesloten. Het verzekerde bedrag is 1.000.000,00 euro per gebeurtenis, voor alle inzittenden tezamen welke zich op het moment van het ongeval bevinden in een motorrijtuig. Voor zover naar aanleiding van de schadegebeurtenis een beroep kan worden gedaan op aansprakelijkheidsdekking, kan op de dekking van onderhavige verzekering uitsluitend een beroep worden gedaan voor zover de geleden schade niet volledig onder de motorrijtuigverzekering wordt vergoed.

13.3 Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf is de onderstaande verzekering van toepassing. Omvang van de dekking: – Indien een casco schade onder een andere verzekering is gedekt, zal het daarop ingehouden eigen risico worden vergoed tot ten hoogste € 1.000,00 – Indien een schade (WA en/of Casco) onder een andere verzekering is gedekt, zal het verlies van bonus of no claim korting tot ten hoogste twee jaar worden vergoed. De vergoeding zal in gekapitaliseerde vorm plaatsvinden met een maximum van € 5.000,00

artikel 14 AANSPRAKELIJKHEID

14.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

14.2 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door ons verrichte werkzaamheden.

14.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor

1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer: slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de studentchauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak;

2. Schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittenden aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht;

3.Schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de opdracht die ontstaan zijn door een bekeuring, een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van de studentchauffeur;

4. Letsel aan de passagier(s) tijdens de uitvoering van de opdracht;

14.4 Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door de studentchauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.

14.5 Op elke reservering waarbij u gebruik maakt van de diensten van ons bedrijf gaat onze aansprakelijkheid niet verder dan de omvang van de dekking omschreven in artikel 13.2 en 13.3.

artikel 15 OVERMACHT

15.1 In het geval van overmacht van tijdelijke of blijvende aard zijn wij bevoegd naar onze keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens ons enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, zulks naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

15.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden: brand, (burger)oorlog, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis en het bestaan van files.
5
artikel 16 MEERDERE PARTIJEN

16.1 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

17.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

17.2 Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter, beslecht door de Rechtbank te Breda. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zullen wij hem schriftelijk een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter.

6

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOTRANSPORTEN (Fleetmobility.nl)

artikel 1 DEFINITIES

1.1 In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenissen.

1.2 Wij/ons/Easy Way b.v / Fleetmobility.nl.: de gebruikers van deze algemene voorwaarden

1.3 De opdrachtgever: diegene die schriftelijk of anderszins de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard.

1.4 De studentchauffeur: iedere natuurlijke persoon die als zodanig ingeschreven staat bij Easy Way b.v.

1.5 Autotransport: alle vormen van dienstverlening, samenhangende met of betrekking hebbende op het tot stand komen van een verplaatsing van een auto over de weg van a naar b. 1.6 Uur: het totaal van reistijd en wachttijd, dat aan de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

1.7 Prijsafspraak: een overeengekomen prijs voor het transporteren van een auto van a naar b.

1.8 Wissel: een autotransport waarbij een auto van A naar B wordt verplaatst en van B naar A wordt verplaatst.

1.9 Doorbrenger: een autotransport van A naar B waarbij vanaf B nog een auto door moet worden gebracht naar C zonder dat er aan C restricties zijn verbonden 1.10 SLA: een Service Level Agreement waarin de overeengekomen dienstverlening tussen Easy Way b.v. en opdrachtgever wordt vastgelegd.

1.11 Transportverzekering: een tegen meerprijs af te sluiten aanvullende cascoverzekering voor personenauto’s.

artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van, en zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten, tot het verrichten van werkzaamheden door ons.

2.2 Wij wijzen de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van onze opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen gelden slechts indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen met ons. De overige bedingen in deze algemene voorwaarden blijven alsdan onverkort van kracht.

artikel 3 OFFERTES

3.1 Onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, hebben wij het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

artikel 4 SELECTIE EN KLACHTBEHANDELING

4.1 Wij zijn geheel vrij in de keuze van de studentchauffeur.

4.2 Klachten dienen binnen 15 dagen na beëindiging van de werkzaamheden schriftelijk bij ons te worden ingediend. Klachten die na deze termijn binnenkomen worden niet door ons in behandeling genomen.

artikel 5 ANNULERING 5.1 De opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen autotransport te annuleren, mits de annulering plaatsvindt uiterlijk 1 werkdag voor de uitvoerdatum. 5.2 Indien niet tijdig wordt geannuleerd heeft Easy Way het recht om aan de opdrachtgever de prijsafspraak in rekening te brengen. Indien er geen prijsafspraak is overeengekomen zal er een bedrag van € 50,00 in rekening worden gebracht.

artikel 6 PRIJZEN, BIJKOMENDE KOSTEN

6.1 De door ons vermelde prijzen zijn exclusief BTW.

6.2 Indien er geen prijsafspraak is overeengekomen worden er per autotransport minimaal drie uren in rekening gebracht.

7
6.3 Al onze studentchauffeurs zijn in het bezit van een OV-studentenjaarkaart. Met deze kaart kunnen ze gratis of met 40% korting gebruik maken van het openbaar vervoer. Op momenten dat de studentchauffeur niet of niet volledig gebruik kan maken van de OV-kaart zullen de extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht.

6.4 Easy Way zal zoveel mogelijk de opdrachtgever tijdig er van op de hoogte stellen dat hij dergelijke reiskosten dient te vergoeden.

artikel 7 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN

7.1 Het tijdvak waarbinnen c.q. het tijdstip waarop de overeengekomen werkzaamheden zullen worden verricht, is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden waaronder zulks behoort plaats te vinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.

7.2 Termijnen voor het verrichten van de werkzaamheden gelden slechts bij benadering. Opgegeven termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In het geval van niet tijdige prestatie dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

artikel 8 BETALING

8.1 Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden, indien de opdrachtgever consument is: voorzover wettelijk mogelijk zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting- binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim zal zijn en een rente verschuldigd wordt vanaf de vervaldatum naar rato van 1% per maand, of gedeelte daarvan.

8.2 De door de opdrachtgever of derden te verrichten betalingen wordt het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de telkens oudste factuur. Dit geldt ook indien de opdrachtgever een andere wijze van toekenning aangeeft.

8.3 Uitsluitend betalingen aan ons werken bevrijdend. Betalingen aan studentchauffeur zijn niet toegestaan en niet bevrijdend.

8.4 Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de opdrachtgever, -indien wij een opeisbare prestatie van de opdrachtgever te vorderen hebben, en de opdrachtgever die prestatie niet verricht, en wij rechtsbijstand inroepen, een vergoeding verschuldigd, die wordt berekend naar rato van het door onze raadsman voor soortgelijke zaken te berekenen tarief per uur, voorzover redelijk, te vermeerderen met de door de raadsman in redelijkheid aan derden te betalen kosten. Terzake de buitengerechtelijke kosten gelden als minimum de algemeen aanvaarde minimum tarieven –zonodig met inachtneming van het betreffende rapport: “voorwerk”- terwijl terzake de gerechtelijke kosten als minimum geldt de door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedragen.

artikel 9 VERZEKERINGEN

9.1 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering conform de in de wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van het autotransport in stand te houden.

9.2 Opdrachtgever kan tegen meerprijs gebruik maken van een transportverzekering conform artikel 10. Voor zover naar aanleiding van de schadegebeurtenis een beroep kan worden gedaan op de transportverzekering, kan op de dekking van onderhavige verzekering uitsluitend een beroep worden gedaan voor zover de geleden schade niet volledig onder een andere motorrijtuigverzekering wordt vergoed.

9.3 Indien opdrachtgever géén gebruik maakt van de transportverzekering zal bij schade veroorzaakt door een Easy Way chauffeur, die niet verhaalbaar is, Easy Way b.v. voor maximaal € 125,- aansprakelijk zijn.

artikel 10 TRANSPORTVERZEKERING

10.1 Tegen meerprijs kan opdrachtgever deelnemen aan een aanvullende cascoverzekering voor personenauto’s.

10.2 Bij een schade aan een voertuig veroorzaakt door een Easy Way chauffeur heeft de verzekeraar van Easy Way het recht een schade-expert in te schakelen. Om aanspraak te kunnen maken op uitbetaling conform deze polis, is reparatie van het voertuig pas mogelijk nadat de schade-expert het voertuig heeft kunnen inspecteren. Mocht overeengekomen worden dat er geen schade-expert ingeschakeld gaat worden zal een Audatex verslag noodzakelijk zijn om een schade te kunnen claimen.

10.3 De verzekeraar zal altijd zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 werkdagen een schade-expert het voertuig laten inspecteren.

10.4 Alleen op basis van de gestelde voorwaarden kan er aanspraak worden gemaakt op een vergoeding. 10.5 Omvang van de dekking:
8
Verzekering : Het betreft een aanvullende cascoverzekering voor personenauto’s. Verzekerd bedrag : € 10.000,- als maximum per gebeurtenis, per motorrijtuig. Dekkingsgebied : Nederland Risicodekking : De risicodekking betreft een vergoeding voor de materiële schade aan de vervoerde auto(‘s) veroorzaakt door een van buiten komend onheil, alsmede het verlies of de vermindering van de korting over de eerste drie verzekeringsjaren na de schadedatum indien het een niet verhaalbare schade betreft welke veroorzaakt is door een bij Easy Way b.v. in dienst zijnde chauffeur tijdens uitvoering van de opdracht Uitsluitingen : Diefstalschade, inbraak, vandalisme, ruitschade, steenslag en (aanrijdings)schade tijdens het geparkeerd staan vallen nadrukkelijk buiten de dekking. : Gevolgen van het niet of niet volledig invullen van (transport)formulieren. Premie : De premie zal bij alle transporten in rekening worden gebracht, het is niet mogelijk om dit per transport te bepalen.

artikel 11 AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Voor schade veroorzaakt door niet, niet-tijdige, niet-volledige of niet-behoorlijke uitvoering van werkzaamheden zijn wij slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

11.2 De opdrachtgever vrijwaart ons voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door ons verrichte werkzaamheden.

11.3 Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor

1. het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer: slechte weersomstandigheden; overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken; het niet of niet-tijdig aanwezig zijn van de studentchauffeur als gevolg van vertraging in het openbaar vervoer of in het eigen vervoermiddel dan wel door enige andere niet-voorzienbare oorzaak;

2. Schade of kosten ontstaan aan zaken aanwezig in het voertuig tijdens de uitvoering van de opdracht;

11.4 Wij dragen geen aansprakelijkheid voor schaden en verliezen die door de studentchauffeurs worden veroorzaakt aan derden of de opdrachtgever zelf of aan enigerlei aan de opdrachtgever toebehorende zaken, behoudens opzet of grove schuld.

11.5 Het bedrag van aansprakelijkheid van Easy Way b.v. bij een door een Easy Way chauffeur veroorzaakte niet verhaalbare schade gaat niet verder dan beschreven in artikel 9.3 en 10.5. artikel 12 OVERMACHT 12.1 In het geval van overmacht van tijdelijke of blijvende aard zijn wij bevoegd naar onze keuze hetzij de uitvoering geheel of gedeeltelijk op te schorten totdat de oorzaak van de overmacht geheel of gedeeltelijk heeft opgehouden te bestaan, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, alles zonder dat de opdrachtgever hieraan jegens ons enig recht kan ontlenen. De opdrachtgever is verplicht hetgeen reeds is verricht te betalen, zulks naar evenredigheid en in verhouding tot de prijs van het geheel.

12.2 Onder overmacht van tijdelijke of blijvende aard wordt voor de toepassing van deze voorwaarden verstaan iedere al dan niet van buiten komende omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst al dan niet absoluut wordt verhinderd of bemoeilijkt, ook al was die omstandigheid voorzienbaar ten tijde van het sluiten van de overeenkomst, zoals onder meer de navolgende, niet limitatief genoemde omstandigheden: brand, (burger)oorlog, rellen of demonstraties, onlusten of oproer, oorlogsgevaar, staat van beleg, noodtoestand, mobilisatie, vijandelijkheden, embargo, overstromingen en/of bijzondere weersomstandigheden, epidemieën, werkstaking en/of uitsluiting, niet, niet-tijdige of ondeugdelijke toelevering, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, energiecrisis en het bestaan van files.

artikel 13 MEERDERE PARTIJEN 13.1 Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming der door hen gesloten overeenkomst.

9
artikel 14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

14.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval van werkzaamheden in het buitenland, alsmede de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen van partijen, worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht.

14.2 Alle geschillen die tussen ons en de opdrachtgever mochten ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de kantonrechter, beslecht door de Rechtbank te Breda. Indien de opdrachtgever een consument in de zin van de wet is, zullen wij hem schriftelijk een termijn gunnen van tenminste één maand om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde Rechter.

© Easy Way B.V. Januari 2012